SALMIVAARANTIEN TIEKUNNAN SÄÄNNÖT

Yksityistielaki on uudistunut 1.1.2019. ”Yksityistielaki 560/2018”

”51 § Tiekunnan säännöt;

Tiekunnan säännöt eivät saa loukata tieosakkaalle tässä laissa säädettyjä oikeuksia tai tieosakkaiden yhdenvertaisuutta.

Säännöt tulevat voimaan, kun sääntöjen hyväksymisestä on tehty merkintä kiinteistötietojärjestelmään.”

Tiekunnalla ei ole uuden lain mukaan rekisteröityjä sääntöjä.

Vanhat säännöt perustuvat lakiin yksityisteistä ”Yksityistielaki 1962/358” ja asetukseen yksityisteistä ”Yksityistieasetus 2000/1267”. Hyväksytty Salmivaarantien tiekunnan yleisessä kokouksessa 26.1.2013

SALMIVAARANTIEN TIEKUNTA

Salmivaarantien tiekunta (jatkossa ”Tiekunta”) on perustettu 4.7.2006 pidetyssä tietoimituksessa (2005-163090) Enontekiön kunnassa Kilpisjärven kylässä Salmivaaran alueella sijaitsevan ranta-asemakaavan loma-asuntoalueen vaiheen 1 ja 2 tiestöön.

TIEOSAKKUUS

1. Varsinaisia tieosakkaita ovat tieoikeuden omaavien kiinteistöjen omistajat tai omistajaan verrattavat haltijat, sekä osakasluetteloon merkityt sellaiset elinkeinonharjoittajat ja paikalliset asukkaat, joille on tietoimituksessa määritelty tien käyttöoikeus ja vahvistettu tieyksikkömäärä. Tiekunnan käytännön asioista vastaa tieosakkaista valittu hoitokunta (kts.jäljempänä), johon kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Tiekunnalle voidaan vuosikokouksen päätöksellä valita myös tieisännöitsijä hoitamaan tiekunnan asioita hoitokunnan ohjauksessa.
2. Tieosakkuudet ovat lakimääräisiä, pysyvästi kiinteistöön tai yllä mainittuun käyttöoikeuteen liittyviä ja siirtyvät oikeuksineen ja velvollisuuksineen uusille omistajille.
3. Tieosakkaista pidetään ajantasaista osakasluetteloa, johon merkitään tieosakkuuteen liittyvän kiinteistön nimi, rekisteri- ja korttelinumero, kiinteistön osoite Salmivaarassa, tieyksiköiden määrä, sekä kunkin kiinteistön omistajan nimi ja osoite. Tiedoista ylläpidetään henkilötietolain mukaista henkilörekisteriselostetta, jota ylläpitää ja säilyttää hoitokunnan valtuuttama henkilö.
4. Tieosakas on velvollinen ilmoittamaan hoitokunnalle tieosuuksiin ja tieosakasluetteloon vaikuttavista muutoksista, kuten kiinteistön omistussuhteiden vaihdoksista tai osakkaan osoitteen tai nimen muutoksista.
5. Kiinteistön siirtyessä uudelle omistajalle myyjä on vastuussa maksuista ja velvollisuuksista omistusoikeuden siirtymisen päivämäärään asti. Tiemaksuista vastaa se omistaja, joka on omistanut tieyksiköt tiekunnan vuosikokouksen pito aikana. Lain mukaan merkittävämmät maksut voidaan tarvittaessa periä myös uudelta osakkaalta, mikäli myyjä on laiminlyönyt maksunsa.
6. Tiekunnan osakkaat vastaavat tiekunnan hoidossa olevien teiden tienpidosta ja tiekunnan sitoumuksista yhteisvastuullisesti tieyksiköittensä suhteessa. Tiepohja tai käyttöoikeus ei ole osakkaan luovutettavissa tai eteenpäin vuokrattavissa. Yleiskokouksen päätöksellä voidaan sopia tieosakkaiden kesken myös muunlaisesta vastuunjaosta esim. lisääntyneen käytön tai hankkeen hyödyn kohdistuessa selkeästi tiettyihin kiinteistöihin tai käyttöoikeuksiin.

TIEYKSIKÖT, TIE- JA KÄYTTÖMAKSUT

7. Tieyksiköt on määritelty tietoimituksessa. Kuhunkin tieosakkuuteen liittyvä tiemaksu määrätään vuosittain tiekunnan vuosikokouksessa perustuen tietoimituksen tieyksikkölaskelmaan ja tieyksikölle määriteltyyn laskennalliseen hintaan. Tieyksikköjen määrä perustuu kiinteistön tien käyttömatkaan ja käytön kuormittavuuteen, sekä määriteltyyn painolukuun. Tiekunnassa käytetään tietoimituksessa määriteltyjä painolukuja ja korjauskertoimia.
8. Erityisliikenteelle määritellään käyttömaksut tiekunnan vuosikokouksessa
9. Tieosakkaat ovat velvollisia antamaan hoitokunnalle tiedot tienkäytössä tapahtuvista muutoksista, kuten esim. rakentamisen aloittamisesta tontilla.
10. Tieyksiköiden mahdolliset muutokset hyväksytään tiekunnan vuosikokouksessa ja ne otetaan käyttöön seuraavan vuoden maksuluetteloa hyväksyttäessä.
11. Tiemaksuista päätetään tiekunnan vuosikokouksessa. Maksuunpanoluettelo laaditaan osakasluetteloon ja tieyksiköihin perustuen. Maksujen eräpäivän määrää hoitokunta. Maksun laiminlyöneille lähetetään yksi muistutus, ennen maksun siirtämistä perintään tai ulosottoon. Tiemaksu on lain mukaan välittömästi ulosottokelpoinen. Perittävään laskuun lisätään vuosikokouksen määräämä perintälisä ja tarvittaessa ulkopuolisen perintäyrityksen perintälisät.
12. Mikäli vuosikokous päättää, lisätään tiemaksuun hallintokulujen suuruinen perusmaksu, joka on kaikille tieosakkaille saman suuruinen.
13. Tiemaksu peritään aina maksuunpanoluetteloon merkityltä tieosakkaalta koko toimintavuoden 1.7.- 30.6. ajalta. Omistajan vaihdoksissa tulee kaupan osapuolien ottaa tämä itse huomioon. Mikäli omistajanvaihdos aiheuttaa huomattavan tienkäytön lisääntymisen, kuten esim. jatkuvan vuokrakäytön tai rakentamisen aloittamisen, voidaan lisäkäytöstä asettaa ylimääräinen käyttömaksu ennen uuden tiemaksun määräämistä hoitokunnan päätöksellä.
14. Koko tiekunnan tieyksiköinti tarkistetaan ja tarvittaessa uusitaan mikäli vuosikokous näin päättää, tai lain määrääminä ajankohtina.

TIEKUNNAN KOKOUS

15. Tiekunnan vuosikokous pidetään vuosittain Kilpisjärvellä yleensä marras-tammikuussa, kuitenkin ennen kuluvan tilivuoden vuoden kesäkuun loppua.
16. Vuosikokouksessa päätetään tiekunnan talousarvion vahvistamisesta, tieyksiköiden, maksuunpanoluettelon sekä tiemaksujen ja käyttömaksujen vahvistamisesta, tilinpäätöksestä sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja mahdolliselle tieisännöitsijälle sekä muista lakimääräisistä asioista. Muut tieosakkaan kokouksessa käsiteltäväksi haluamat asiat tulee esittää hoitokunnalle syyskuun loppuun mennessä.
17. Tiekunnan vuosikokous ja muut tiekunnan kokoukset kutsutaan koolle lähettämällä kokouskutsu kaikille tieosakkaille. Vuosikokouskutsun yhteydessä mainitaan kokouksessa käsiteltävät asiat, ja saatetaan julki maksuunpanoluettelo tai sen nähtävillä olo paikka. Kokouskutsu voidaan toimittaa sähköpostilla niille osakkaille, jotka ovat sähköpostiosoitteensa tiekunnalle toimittaneet.
18. Tieosakkaalla on vain tiekunnan kokouksessa oikeus tutustua tiekunnan hallintoon ja tilinpitoon. Mikäli tilintarkastaja on valittu ja tarkastuskertomus on annettu, ei tieosakas saa kohtuuttomasti viivästyttää kokouksen kulkua.
19. Tiekunnan kokouksessa ei vaadita valtakirjaa aviopuolisolta. Muut yhteisomistukset ja edustukset edellyttävät valtakirjaa. Kiinteistön ääniä ei voi jakaa useamman osakkaan kesken.
20. Tiekunnan kokoukset eivät ole julkisia, ja ulkopuolisilta voidaan evätä läsnäolo-oikeus. Kokouksessa saa kuitenkin käyttää tarvittaessa avustajaa, mikäli osakas itse ei yksin kykene toimimaan kokouksessa esim. terveydellisistä syistä.
21. Kokouksen puheenjohtajalla on oikeus kieltää kokouksessa häiritsevästi käyttäytyvän osakkaan osallistuminen kokoukseen.
22. Kokouksessa äänestetään tarvittaessa kaikista tehdyistä ja kannatetuista selkeistä ehdotuksista. Henkilövaalissa ehdotusta ei tarvitse kannattaa. Enemmistön äänimäärä ratkaisee. Enemmistö lasketaan äänimääräleikkurin jälkeen jäljelle jäävästä kokonaisäänimäärästä. Äänet lasketaan kunkin osakkaan tieyksikkömäärän mukaan. Kenenkään osakkaan äänimäärä ei kuitenkaan saa ylittää kolmeakymmentä prosenttia (30%) kokouksessa edustettuina olevien osakkaiden yhteisestä tieyksikkömäärästä.
23. Kokouspöytäkirja laaditaan ja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan kokouksessa, kuitenkin joka tapauksessa mahdollisimman pian siten, että se on kaikkien tieosakkaiden ja muiden asianosaisten nähtävillä viimeistään 14 päivän kuluttua kokouksesta. Pöytäkirja pidetään nähtävillä ennalta sovitussa osoitteessa Kilpisjärvellä. Jokaisella, jonka etua tai oikeutta asia saattaa koskea, on oikeus saada pöytäkirjasta oikeaksi todistettu jäljennös vuosikokouksen vahvistamaa maksua vastaan.

HOITOKUNTA JA TIEISÄNNÖITSIJÄ

24. Tien kunnossapitoa ja hallintoa hoitaa vuosikokouksessa kahden vuoden toimikaudeksi valittava hoitokunta, johon kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia.
25. Vuosikokous voi valita tiekunnalle tieisännöitsijän hoitamaan tiekunnan asioita hoitokunnan ohjauksessa.
26. Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Sihteerinä voi toimia myös tieisännöitsijä.
27. Hoitokunnan jäsenten palkkioista päättää tiekunnan vuosikokous. Tieisännöitsijän palkkauksesta päättää hoitokunta vuosikokouksessa päätetyillä valtuuksilla.
28. Hoitokunnan toimikausi alkaa vuosikokouksesta ja päättyy siihen kokoukseen, jossa uusi hoitokunta valitaan. Hoitokunta ei voi erota kesken vaalikauden muutoin kuin järjestämällä ylimääräisen tiekunnan kokouksen uuden hoitokunnan valitsemista varten.
29. Tiekunnan nimen kirjoittavat joko puheenjohtaja yksin tai kaksi hoitokunnan jäsentä tai varajäsentä yhdessä, tai vuosikokouksen erikseen valtuuttama hoitokunnan jäsen tai mahdollinen tieisännöitsijä. Tilinkäyttöoikeus on puheenjohtajalla tai sihteerillä tai vuosikokouksen valtuuttamalla hoitokunnan jäsenellä tai mahdollisella tieisännöitsijällä.
30. Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan, sihteerin tai mahdollisen tieisännöitsijän kutsusta. Hoitokunnan päätettäväksi tai valmisteltavaksi tarkoitetut asiat tulee toimittaa joko puheenjohtajalle, sihteerille tai mahdolliselle tieisännöitsijälle.
31. Varajäsenet voivat osallistua hoitokunnan kokouksiin kutsuttaessa. Varajäsenet voidaan kutsua hoitokunnan kokouksiin tarvittaessa, vaikka varsinaiset jäsenet olisivatkin paikalla.
32. Jos hoitokunta hankkii tiekunnalle irtainta tai kiinteää omaisuutta, tai ryhtyy muuhun hankkeeseen, josta koituu osakkaille ylimääräisiä kustannuksia, on hanke hyväksytettävä tiekunnan yleiskokouksessa.

TIEN KUNNOSSAPITO

33. Tien kunnossapidoksi katsotaan toimenpiteet, jotka ovat tarpeen tien pysyttämiseksi tarkoitustaan vastaavassa kunnossa, mukaan lukien tien aukipitäminen talvella ja puhtaanapito sekä yleinen turvallisuus. Tiestö pidetään tieosakkaiden yhteisesti hyväksyttyä, tiekunnan kokouksessa määriteltyä tarvetta vastaavassa autolla ajokunnossa, huomioiden kuitenkin, etteivät kustannukset muodostu tiekunnalle kohtuuttomiksi. Teiden tulee täyttää myös palo- ja pelastustoimen edellyttämät vaatimukset. Teiden eri osien kunnossapitovaatimukset ja – tarve voivat olla toisistaan poikkeavia, mutta koko tiekunnan hoidossa oleva tiestö hoidetaan tiekunnan lukuun.
34. Jos osakas haluaa yhteisesti hyväksyttyä tarvetta korkeampaa hoito- ja kunnossapitotasoa, hänen on itse vastattava lisäkustannuksista.
35. Käytännön kunnossapitotöistä, tienpitoaineiden hankinnasta, tien turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen ym. liittyvistä töistä ja mahdollisista urakoitsijoiden valinnasta vastaa hoitokunta tai mahdollinen tieisännöitsijä tiekunnan kokouksen antamien ohjeiden mukaisesti.
36. Tieosakkaalla ei ole oikeutta ilman hoitokunnan lupaa tilata tielle mitään töitä tai materiaaleja. Jos näin tapahtuu, vastuu laskusta on osakkaalla.
37. Tieosakkaalla ei ole ilman hoitokunnan lupaa oikeutta tehdä kunnossapito- tai parannustöitä tiealueelle, eikä muuten muuttaa tiealueen rakenteita tai käyttötarkoitusta.
38. Tieosakkaan on paannejään ja routavaurioiden minimoimiseksi huolehdittava, että kiinteistön liittymän rumpurakenteet ja ojat ovat toimivia ja etteivät sulamis- ja valumavedet ohjaudu tielle. Tonttien liittymärumpujen minimi halkaisijaksi on 300mm, ja jos tien ylläpito sitä vaatii, pitää kiinteistön omistajan hoitokunnan kehotuksesta uusia omaan lukuunsa mahdollinen liian pieni liittymärumpu.
39. Yleisten roskien polttamista koskevien säännösten lisäksi on roskien ja kokkojen polttaminen erityisesti kielletty tiekunnan hallintaan kuuluvilla tie- ja tienvierusalueilla. Lämpökaapeleiden ja rumpujen vaurioittamisesta peritään korjauskulut vaurion aiheuttajilta.

TIENKÄYTTÖ

40. Tieosakkaat tulee liikkua teillä kaikilla ajoneuvoilla tieliikennelakia noudattaen sekä vaaraa ja haittaa aiheuttamatta. Erityisesti tulee alueella liikkumisessa huomioida hiljaisuus ilta- ja yöaikaan. Teille on sovittu 40 km/h tai 30km/h maksiminopeus. Vaaran tai haitan aiheuttamisesta millä tahansa ajoneuvolla ilmoitetaan poliisille.
41. Moottorikelkalla ja rekisteröimättömällä mönkijällä ajaminen tiellä on Suomen lain mukaan kielletty. Ojien ja rumpujen jäätymisen takia on teiden sivuojassa ajaminen ehdottomasti kielletty, paitsi pakottavissa tapauksissa maastoesteiden kiertämistä varten. Maastossa ajamiseen kelkkareitin ulkopuolella tarvitaan aina maanomistajan lupa.
42. Tiekunnan hallinnoimalla alueella tulee kelkkailijan kiinteistöiltä viralliselle kelkkareitille päästäkseen noudattaa lyhintä mahdollista ja vähiten haittaa aiheuttavaa ajoreittiä, ensisijassa alueen maanomistajien ja tiekunnan yhdessä määrittelemiä ajoreittejä pitkin.
43. Teillä ei saa lyhyitä siirtoja lukuun ottamatta ajaa telaketjuilla varustetuilla ajoneuvoilla.
44. Tiekunta voi vuosikokouksen päätöksellä anoa Enontekiön tielautakunnalta tiekunnan teille painorajoituksia ja periä rajoituksiin liittyen määrittelemiään ylimääräisiä käyttömaksuja.
45. Tien vaurioittamisesta peritään tien kunnossapitokustannuksia vastaava korvaus vaurion aiheuttajalta, ellei vaurioittaja itse vapaaehtoisesti korjaa vaurioita hoitokunnan antamien ohjeiden mukaan. Erimielisyystapauksissa järjestetään katselmus Enontekiön tielautakunnan kautta.
46. Tiekunnan osakas ei saa rajoittaa tai estää muiden osakkaiden ja tienkäyttäjien oikeutta käyttää tietä ja siihen liittyviä alueita. Pelastustiet on pidettävä aina avoimina ja esteettöminä. Omavaltaisuuksista ja rikkeistä tulee ilmoittaa hoitokunnalle tai mahdolliselle tieisännöitsijälle.
47. Ajoneuvojen pysäköinnissä tulee noudattaa liikennemerkeissä asetettuja ohjeita ja kääntöpaikat on pidettävä avoimina lumenaurauskaluston ja pelastusajoneuvojen käyttöön.
48. Tiekunnan hallinnoimat tiet merkitään liikennemerkein.

MUUTA

49. Näiden sääntöjen muuttaminen tiekunnan yleisessä kokouksessa edellyttää, että yli puolet tiekunnan tienhoitoyksiköistä on kokouksessa edustettuna ja että ehdotus sääntöjen muuttamisesta on tehty ajoissa niin, että asia on voitu valmistella ja esittää kokouskutsussa.
50. Näillä säännöillä ei voida kumota sitä, mitä ”Yksityistielaki” ja ”Yksityistieasetus” määräävät.