HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY SALMIVAARANTIEN TIEKUNNASSA, JOHDANTO

Salmivaarantien tiekunnan periaatteet henkilötietojen käsittelemiseksi perustuen EU:n tietosuojadirektiiviin (GDPR).

Selostuksen tavoitteena on

1) sisäistää, kuinka tiekunnassa kerätään ja käsitellään henkilötietoja vain tarpeellisessa määrin, turvallisesti ja muutoinkin tietosuojadirektiivin mukaisesti
2) valmistella ja hyväksyä hoitokunnassa tiekunnan todelliseen tilanteeseen ja olosuhteisiin pohjautuvat periaatteet henkilötietojen käsittelemiseksi
3) säilyttää tiekunnan periaatteet henkilötietojen käsittelemiseksi niin, että ne ovat osakkaiden ja muiden asianosaisten vapaasti saatavilla esimerkiksi tiekunnan kotisivulla
4) päivittää dokumentti ja erityisesti D. TIETOSUOJASELOSTE, OSAKAS- JA TIENKÄYTTÄJÄREKISTERI muuttuneiden olosuhteiden mukaiseksi esimerkiksi vuosittain

Tieisännöitsijän ja tiekunnan välisessä sopimuksessa tiekunta on valtuuttanut tieisännöitsijän henkilötietojen käyttäjäksi. Tieisännöitsijä noudattaa tiekunnan henkilötietojen käsittelyssä tätä ohjeistoa.

A. SALMIVARANTIEN TIEKUNNAN HENKILÖTIEDON KÄSITTELYN PERIAATTEET

KESKEISET MÄÄRITELMÄT

• Henkilötieto
tarkoittaa kaikenlaisia luonnollista henkilöä tai hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi

• Henkilötietojen käsittely
tarkoittaa henkilötietojen keräämistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista ja tuhoamista sekä muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä

• Henkilörekisteri
tarkoittaa käyttötarkoituksensa vuoksi yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja ilman kohtuuttomia kustannuksia

• Rekisteröity
tarkoittaa henkilöä, jota henkilötieto koskee


YLEISET PERIAATTEET

Salmivarantien tiekunnassa noudatetaan tietosuojadirektiiviin (GDPR) pohjautuvia henkilötietojen käsittelyä koskevia yleisiä periaatteita:
• Huolellisuus
Henkilötietoja käsitellään laillisesti, noudattaen huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa sekä toimitaan muutoinkin niin, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta.
• Henkilötietojen käsittelyn suunnittelu ja käyttötarkoitussidonnaisuus
Henkilötietojen käsittely on asiallisesti perusteltua tiekunnan toiminnan kannalta ja tiedon elinkaari on määritetty ennakkoon. Henkilötietoja käytetään vain tarkoitukseen, joka ei ole ristiriidassa tiedon ennakkoon määritetyn käyttötarkoituksen kanssa.
• Tietojen tarpeellisuus ja virheettömyys
Rekisteriin kerätään ainoastaan henkilötietojen käsittelyn kannalta tarpeellista tietoa. Rekistereissä olevaa tietoa pyritään jatkuvasti päivittämään, täydentämään ja pitämään ajan tasalla.
• Läpinäkyvyys ja tietojen suojaaminen
Henkilötietojen käsittelyn periaatteet ovat avoimet ja läpinäkyvät. Henkilötiedot suojataan kaikissa käsittelyvaiheissa ulkopuolisilta.

HENKILÖTIETOJEN TIETOTURVALOUKKAUKSIIN VALMISTAUTUMINEN

Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan loukkausta, jonka seurauksena on henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin.

Mahdollisen loukkauksen tapahtuessa, on tapahtuman havainneen henkilön ilmoitettava siitä ilman aiheetonta viivytystä tiekunnan toimielimelle tai sen valtuuttamalle taholle, joka päättää mahdollisista toimenpiteistä. Loukkausta koskeva ilmoitus tehdään valvontaviranomaiselle mahdollisuuksien mukaan 72 tunnin kuluessa loukkauksen ilmitulosta. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, mikäli loukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvaa riskiä.

Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan rekisteröidyille, jos loukkaus todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille. Tässä ilmoituksessa kuvataan selkeällä ja yksinkertaisella kielellä muun muassa henkilötietojen tietoturvaloukkauksen luonne ja tietoturvaloukkauksen todennäköiset seuraukset. Ilmoitus tehdään ilman aiheetonta viivytystä.

Tiekunta dokumentoi kaikki henkilötietojen tietoturvaloukkaukset ja loukkaukseen liittyvät seikat, loukkauksen vaikutukset ja toteutetut korjaavat toimet, joiden perusteella valvontaviranomainen voi tarkistaa, että rekisterinpitäjä on noudattanut ilmoitusvelvollisuuttaan. Valvontaviranomaisena on Tietosuojavaltuutetun toimisto (Pl. 800, 00521 Helsinki, tietosuoja@om.fi).

B. OSAKAS- JA TIENKÄYTTÄJÄREKISTERI

TIETOVARASTOT

Tiekunta pitää yllä osakas- ja tienkäyttäjärekisteriä. Rekisteri sijaitsee tiekunnan rekisterinpitäjän palvelimella tai tietokoneella.
Osakas- ja tienkäyttäjärekisterin tarkoituksena on kerätä tiekunnan osakkaista ja tien muista käyttäjistä tietoja yksityistielain (358/1962) vaatimien tiekunnan velvoitteiden ja erityisesti sen luvun 3 edellyttämien tienpitotehtävien ja luvun 7 edellyttämien hallintotehtävien hoitamiseksi sekä muut tiekunnan toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tiekunnan osakkaina voi olla henkilöitä ja yhteisöjä. Osakas- ja tienkäyttäjätiedot kerätään yksityistielain 64 § ja 67 § mukaisen maksuunpanoluettelon muodostamiseksi, tie- ja käyttömaksujen perimiseksi sekä tiekunnan päätöksentekoa ja muuta hallintoa, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tiekunta ei kerää osakkaistaan tai tiekunnan ulkopuolisista tien käyttäjistä arkaluontoiseksi tiedoksi luokiteltua tietoa. Tiekunnan osakkaista rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yksityistielain (1962/358) mm. 64 ja 67 §:n edellyttämät tiedot, eli osakkaan nimi, tieyksikkömäärä, osuus tieyksiköistä, yksikkömaksun määrä, perusmaksun määrä ja tiemaksu yhteensä. Lisäksi osakkaista kerätään seuraavat tiedot:

– Osakkaan yhteystiedot (lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelin, sähköposti ja muu sähköinen osoite)
– Osakaskiinteistön nimi, kiinteistötunnus, pinta-alat, tyyppi ja käyttötapa ja käyttömäärä, tienkäyttömatka, käytössä olevien ajoneuvojen määrä
– Tieosakkuuden (tieoikeuden) peruste
– Tiemaksutiedot (laskutus ja maksusuoritukset) taloushallintojärjestelmään

Tiekunnan tien käyttöluvan saaneiden osalta rekisteriin kerätään henkilön tai käyttäjän nimi sekä seuraavat tiedot;
– yhteystiedot (lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelin, sähköposti ja muu sähköinen osoite)
– tien käyttömäärä ja –tapa sekä
– käyttömaksun suuruus.

TIEDON ELINKAARI

• Kerääminen
Osakas- ja tienkäyttäjärekisteriin kirjattavat tiedot saadaan henkilön omalla ilmoituksella sekä henkilötietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös maanmittauslaitoksesta, Posti Oy:n tiedoista ja kunnasta.

• Käyttö
Rekisterin sisältämää tietoa käytetään tiekunnan hallinnon hoitamiseen, yksiköintiin, tie- ja käyttömaksujen muodostamiseen ja laskutukseen. Rekisterin sisältämiä henkilötietoja ei käytetä suoramainontaan tai mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Rekisteriin merkittyjä tietoja siirretään tiekunnan sisällä osakasluetteloon, tie- ja käyttömaksujen maksuunpanoluetteloon sekä taloushallinnon järjestelmään.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan siirtää tiekunnan käyttämälle, tieisännöintiä tarjoavalle palveluntarjoajalle rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

• Hävittäminen
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin osakas on tiekunnan osakkaana tai tienkäyttäjä tiekunnan tien käyttäjänä. Tämän jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan tiekunnan oikeutetun edun perusteella, tosin sanoen mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia.

Tiekunnan kirjanpidon tositteet ja kirjeenvaihto säilytetään 6 vuotta sekä kirjanpidon tasekirjat ja muut kirjanpitokirjat 10 vuotta. Tiekunnan toimielimen kokousten pöytäkirjat ja päätöskirjat säilytetään 10 vuotta. Tiekunnan kokousten pöytäkirjat säilytetään pysyvästi, koska niissä saattaa olla osakkaan oikeustuvan kannalta merkittäviä asioita kuten tieoikeuden myöntämisiä.

Kaikki hävitettävät asiakirjat tuhotaan välittömästi sen jälkeen, kun ne on päätetty tuhota.

TIEDON SUOJAAMINEN

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä. Tietojenkäsittelyn mahdolliset tulosteet tuhotaan niiden käsittelyn jälkeen.

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee tiekunnan valtuuttaman edustajan tietokoneella tai palvelimella käyttäjätunnuksen takana. Palvelinta säilytetään lukitussa tilassa. Osakas- ja tienkäyttäjärekisterin käyttöoikeus on vain nimetyillä henkilöillä. Tiedot on suojattu teknisesti, palomuurilla ja salasanalla. Tietokoneen käyttäjä ajaa tietoturva-ajon ja ottaa tietokannoista ja tiedostoista säännöllisesti varmuuskopiot ja/tai rekisteritiedosto tallennetaan pilveen. Näistä tiedot voidaan palauttaa mahdollisen vian sattuessa. Varmistuslevyä säilytetään käyttäjän vastuulla olevassa lukitussa tilassa. Tiekunta huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Rekisteriin on pääsy rekisterinpitäjän eli tiekunnan hoitokunnan puheenjohtajalla sekä tiekunnan käyttämällä, tieisännöintiä tarjoavalla palveluntarjoajalla. Tämä seloste ja sen periaatteet ovat heidän tiedossaan. Henkilöt ovat:
• Antti Hietala, Hoitokunnan puheenjohtaja
• Kilpis Huolinta- Kilpis Spedition Tieisännöitsijä Anja-Maija Lundell sekä Marjo Lundell

REKISTERÖITYJEN OIKEUDET TIETOJEN KÄSITTELYSSÄ
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot ja saada jäljennös häntä koskevista tiedoista. Tarkastuspyyntö tulee esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

KEHITTÄMISTOIMENPITEET
Tarvittaessa tätä ohjetta tullaan päivittämään lainsäädännön vaatimusten mukaiseksi.

C. PALKKA- JA PALKKIONMAKSUTIEDOT

Tiekunnalla ei ole rekrytoituna henkilöstöä, mutta se voi maksaa tiekunnan tehtävien hoitamisesta palkkaa tai palkkioita. Tältä osin tiekunnassa henkilötietoja käsittelevät puheenjohtaja, tieisännöitsijän nimetty henkilö ja palkanlaskennasta vastaava henkilö.
Palkan ja palkkioiden maksuun liittyviä henkilötietoja sisältäviin sopimuksiin ja palkkioiden maksuun liittyviin dokumentteihin sovelletaan tämän dokumentin ohjeita. Henkilöitä, joille palkka tai palkkio maksetaan, pyydetään toimittamaan henkilötiedot tiekunnalle joko puhelimitse, usealla eri sähköpostilla tai kirjeitse.

Kyseisillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus kyseisten tietojen osalta.

Palkan tai palkkion maksuun liittyviin sopimuksiin on pääsy hoitokunnan puheenjohtajalla, tieisännöitsijän nimetyllä henkilöllä ja henkilöllä, joka vastaa tiekunnan palkanlaskennasta. Sopimukset säilytetään palkanmaksajan luona suljetussa tilassa. Palkanlaskenta suoritetaan excelissä tai PALKKA.FI –ohjelmassa. Palkkalaskelma toimitetaan kyseiselle henkilölle joko suoraan käteen tai suljetussa kirjekuoressa.

Palkan tai palkkion maksuun liittyviä asiakirjoja säilytetään seuraavasti, jonka jälkeen ne tuhotaan:
– sopimusasiakirjat 10 vuotta
– verokortit voimassaoloaika
– palkka- ja palkkiokortit 50 vuotta
– palkkalaskelmien työnantajakappaleet 6 vuotta
– muut asiakirjat 6 vuotta

D. TIETOSUOJASELOSTE, OSAKAS- JA TIENKÄYTTÄJÄREKISTERI

1 Rekisterin nimi, pitäjä ja yhteyshenkilö
Osakas- ja tienkäyttäjärekisteri
Salmivaarantien tiekunta,
c/o Kilpis Huolinta- Kilpis Spedition, vastuuhenkilö Anja-Maija Lundell
Pulkkatie 1
99400 Enontekiö

2 Rekisterin käyttäjä
Salmivaarantien tiekunta,
c/o Kilpis Huolinta- Kilpis Spedition, vastuuhenkilö Anja-Maija Lundell sekä Marjo Lundell
Pulkkatie 1
99400 Enontekiö
salmivaara@kilpishuolinta.com
+358 40 6701701

3 Rekisteröidyt
Rekisterissä käsitellään tiekunnan osakkaiden henkilö- ja kiinteistötietoja sekä tien käyttöluvan saaneiden henkilötietoja.

4 Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus
Rekisterin tarkoituksena on kerätä tiekunnan osakkaiden tietoja yksityistielain mukaisen maksuunpanoluettelon muodostamiseksi, tiemaksujen perimiseksi ja tiekunnan päätöksentekoa varten sekä tiekunnan ulkopuolisten, tienkäyttöluvan saaneiden tietoja yksityistielain mukaisen maksuunpanoluettelon muodostamiseksi, käyttömaksujen perimiseksi ja tiekunnan kokouksiin mahdollista kutsumista varten. Tiekunnan osakkaina voi olla kiinteistöjen omistajia, elinkeinonharjoittajia, valtio tai kunta.

Tiedoista kootaan osakasluettelo, yksikkölaskelma, maksuunpanoluettelo ja käyttömaksujen maksajaluettelo sekä voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä osakasta ei ole mahdollista tunnistaa.

Henkilötietoja ei käytetä eikä luovuteta suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin, mutta sen avulla voidaan tehdä sisäisiä mielipidetutkimuksia.

4 Käsiteltävät henkilötiedot
Osakkaista rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yksityistielain (1962/358) mm. 64 ja 67 §:n edellyttämät tiedot, eli osakkaan nimi, tieyksikkömäärä, osuus tieyksiköistä, yksikkömaksun määrä, perusmaksun määrä ja tiemaksu yhteensä. Lisäksi osakkaista kerätään seuraavat tiedot:
• Osakkaan yhteystiedot (lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelin, sähköposti ja muu sähköinen osoite)
• Osakaskiinteistön nimi, kiinteistötunnus, pinta-alat, tyyppi ja käyttötapa ja käyttömäärä, tienkäyttömatka, käytössä olevien ajoneuvojen määrä
• Tieosakkuuden (tieoikeuden) peruste
• Tiemaksutiedot (laskutus ja maksusuoritukset) taloushallintojärjestelmään

Tien käyttöluvan saaneiden osalta rekisteriin kerätään henkilön tai käyttäjän nimi sekä seuraavat tiedot;
• yhteystiedot (lähiosoite, postinumero ja -toimipaikka, puhelin, sähköposti ja muu sähköinen osoite), tien käyttömäärä ja –tapa sekä käyttömaksun suuruus.

5 Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan osakkaan omalla ilmoituksella osakkaaksi ottamisen yhteydessä. Osakas päivittää tietojansa tiekunnalle ja tiekunta kerää tietoja ja päivittää niitä osakkailta tiedustelemalla. Tietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös Posti Oy:n kohderyhmä- ja rekisteripalvelut /Tiedotuspalveluraportin tiedoista, maanmittauslaitokselta ja kunnasta.

6 Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla, tiekunnan nimeämillä henkilöillä. Tietojenkäsittelyn mahdolliset tulosteet tuhotaan niiden käsittelyn jälkeen.

Sähköinen rekisteri sijaitsee rekisterin pitäjän palvelimella käyttäjätunnuksen takana. Palvelinta säilytetään lukitussa tilassa. Rekisterin käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjällä tai tiekunnan nimeämällä toimijalla, joka osaltaan vastaa tietojen säilytyksen suojauksesta.

Tiekunta huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

Maksuunpanoluettelo ja sen osana yksikkölaskelma pidetään yksityistielain 68 § mukaisesti vain asianosaisten eli tiekunnan osakkaiden ja käyttömaksun maksajien nähtävänä neljäntoista päivän aika ennen sitä tiekunnan kokousta, jossa luettelo tulee vahvistettavaksi, sekä mainitussa kokouksessa. Luettelo voidaan myös lähettää kokouskutsun liitteenä.

Maksuunpanoluettelo osoittaa tieyksikköä vastaavan tiemaksun suuruuden, osakkaan nimen, tieosakkaan tieyksiköt ja osakkaan suoritettavaksi tieyksikköjen perusteella lasketun tiemaksun määrän, mahdollisen perusmaksun määrän, koottavien maksujen yhteismäärän ja niiden suorittamisajan sekä käyttömaksujen perusteet ja tienkäyttöluvan saaneen nimen ja käyttömaksun. Yksikkölaskelma sisältää kunkin osakkaan osalta yksiköiden laskemiseen yksityistielain ja Maanmittauslaitoksen suosituksen edellyttämät seuraavat tiedot; nimi, kiinteistötunnus, tienkäyttömatka, kiinteistölaji tien käytön suhteen, laskennan painoluvun korjauskertoimet, yksiköiden kokonaismäärä. Osakkaalla on oikeus tarkastaa yksikkölaskelman tiedot.

Tiekunnan pöytäkirjasta liitteineen on yksityistielain mukaisesti asianosaisella oikeus saada jäljennös.

7 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot
Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille paitsi Verohallinnolle tarpeen mukaan.

Rekisterin tietoja voidaan siirtää tiekunnan nimenomaisesti valitsemalle, tieisännöintiä tarjoavalle palveluntarjoajalle rekisterin käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Palvelutarjoajana on Tieisännöitsijä Kilpis Huolinta – Kilpis Spedition.

8 Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta tiekunnan EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin osakas on tiekunnan osakkaana tai tiekunnan tien käyttäjänä. Tämän jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan tiekunnan oikeutetun edun perusteella, tosin sanoen mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot ja saada jäljennös häntä koskevista tiedoista. Tarkastuspyyntö tulee esittää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tiekunta voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Tiekunta voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti;
– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
– saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa ne
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
– vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista lakiin perustuvalla perusteella

Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Jos pyyntöön ei voida perustellusta syystä vastata tässä ajassa, kysyjälle ilmoitetaan, milloin hän saa vastauksen ja perustelut viivytykselle. Kuukauden määräaikaa voidaan jatkaa perustellusti, kuitenkin korkeintaan kahdella kuukaudella.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön tai yhteisön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut rekisteritieto.

11 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12 Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä seloste on viimeksi päivitetty 31.05.2018