Vedtektene for Salmivaarantie veilag (oversatt fra den finske vedtektene)

Vedtektene er basert på privatveiloven «Lov om private veier 1962/358» og privatveiforskriften «Forskrift om private veier 2000/1267».
Vedtatt på årsmøtet til Salmivaarantie veilag den 26.1.2013.

SALMIVAARANTIE VEILAG

Salmivaarantie veilag (heretter «Veilaget») ble etablert i forbindelse med kartforretningen den 4.7.2006 (2005-163090) i Enontekiö kommune, bygda Kilpisjärvi , angående veinettet i ferieboligområdets fase 1 og 2 i Salmivaara strandplanområde.

MEDLEMSSKAP

1. Ordinære medlemmer er de som er eiere eller eierskapslignende besittere av eiendommer med veirett, samt slike næringsdrivende og lokalbefolkning ført inn i medlemslista, som i forbindelse med kartforretningen har fått definert bruksrett til veien og fastsatt antall veienheter. Ansvaret for praktiske anliggender i veilaget har et driftsstyre utnevnt blant medlemmer (se lenger nede), som består av tre ordinære medlemmer og to varamedlemmer. Med et årsmøtevedtak kan det også velges en veiforvalter, som skal skjøtte veilagets anliggender under styring av driftsstyret.
2. Veiandelene er lovbestemte, permanent tilknyttet eiendommen, eller tilknyttet ovennevnte bruksrett, og de overføres med retter og plikter til nye eiere.
3. Det føres en oppdatert medlemsliste med navn på eiendom knyttet til veiandel, register- og kvartalnummer, eiendommens adresse i Salmivaara, antall veienheter samt navn og adresse til eier av enhver eiendom. Det blir ført personregisteroversikt i samsvar med lov om personregistre, ført og oppbevart av en person med fullmakt fra driftsstyret.
4. Medlem har plikt til å meddele driftsstyret om endringer som påvirker veiandelene eller medlemslisten, slikt som endringer i eiendoms eierforhold eller medlems adresse eller navn.
5. Når en eiendom overføres til en ny eier, svarer selgeren for avgifter og forpliktelser frem til datoen for overføring av eiendomsretten. Veiavgiftene svares av den eieren som har eiet veienhetene på tidspunktet for veilagets årsmøte. Ifølge loven kan de viktigste avgiftene også ved behov kreves av et nytt medlem, hvis selger har forsømt å betale sine avgifter.
6. Medlemmene i veilaget har et solidarisk ansvar proporsjonalt med antall veienheter for vedlikehold av veier veilaget opprettholder og for veilagets forpliktelser. Veigrunn eller bruksrett kan ikke avhendes eller leies ut av medlem. Med vedtak i årsmøtet kan også en annerledes ansvarsfordeling mellom medlemmene avtales, f.eks. når en økt anvendelse eller nytten av et prosjekt tydelig berører bestemte eiendommer eller bruksrettigheter.

VEIENHETER, VEI- OG BRUKSAVGIFTER

7. Veienhetene er definert under kartforretningen. Veiavgift knyttet til den enkelte veiandelen fastsettes årlig på veilagets årsmøte basert på beregning av veienheter under kartforretningen og på kalkulert pris definert for veienheten. Antall veienheter er basert på veistrekningen eiendommen bruker og belastningen av bruken samt et definert vekttall. Veilaget anvender de vekttallene som er definert under kartforretningen og korrigeringskoeffisienter.
8. For spesialtransporter fastsetter veilagets årsmøte bruksavgifter.
9. Medlemmene har plikt til å gi driftsstyret opplysninger om endringer som skjer i bruken av veien, for eksempel om en påbegynt utbygging på tomta.
10. Eventuelle endringer i veienheter godkjennes på veilagets årsmøte, og de tas i bruk når neste års avgiftsliste blir vedtatt.
11. Veiavgiftene blir vedtatt på veilagets årsmøte. Et innkrevingsregister utarbeides på grunnlag av medlemslisten og veienhetene. Forfallsdatoen for innbetalinger bestemmes av driftsstyret. Den som har forsømt å betale, får tilsendt én betalingsanmodning før regningen overføres til inkasso eller tvangsfullbyrdelse. En veiavgift er ifølge lov umiddelbart tvangskraftig. En regning som går til inkasso påplusses et inkassogebyr som årsmøtet fastsetter, og ved behov et utenforstående inkassobyrås inkassogebyrer.
12. Hvis årsmøtet vedtar det, blir en grunnavgift på størrelse av administrasjonsutgifter lagt til veiavgiften. Denne er like stor for alle medlemmene.
13. Veiavgift kreves alltid for hele driftsåret 1.7.–30.6. av alle medlemmene som er ført i innkrevingsregistret. Ved eierskifte bør partene som inngår handelen, selv ta hensyn til dette. Hvis eierskifte fører til en betydelig bruksvekst, for eksempel en kontinuerlig utleie eller påbegynt utbygging, kan det fastsettes en ekstraordinær bruksavgift for tilleggsbruk før en ny veiavgift fastsettes med driftsstyrets vedtak.
14. Hele veilagets fastsetting av veienheter skal revideres og ved behov fornyes, hvis årsmøtet vedtar det, eller på lovbestemte tidspunkter.

VEILAGETS MØTE

15. Veilagets årsmøte avholdes årlig i Kilpisjärvi, som regel mellom november og januar, dog før slutten av juni i det løpende regnskapsåret.
16. Årsmøte vedtar fastsetting av veilagets budsjett, veienheter, innkrevingsregister samt veiavgifter og bruksavgifter, godkjenning av årsregnskap samt innvilgning av ansvarsfrihet for driftsstyret og en eventuell veiforvalter, samt andre lovpålagte saker. Andre saker som av medlem ønskes behandlet på møtet, skal legges fram for driftsstyret innen slutten av september.
17. Veilagets årsmøte og andre møter i veilaget sammenkalles ved å sende møteinnkalling til alle medlemmene. I forbindelse med innkalling til årsmøte nevnes de sakene som skal behandles på møtet, og offentliggjøres innkrevingsregister eller stedet hvor dette er lagt ut til ettersyn. Møteinnkalling kan sendes per e-post til de medlemmene som har meddelt veilaget sin e-postadresse
18. Medlem har bare på veilagets møte rett til å få innsyn i veilagets administrasjon og regnskapsføring. Såfremt det er valgt en revisor og det er levert en revisjonsberetning, bør medlem ikke forsinke møtets gang i en urimelig utstrekning.
19. På veilagets møte kreves det ikke fullmakt fra ektefelle. Andre sameier og representasjoner forutsetter fullmakt. Eiendommens stemmer kan ikke deles opp mellom flere medlemmer.
20. Veilagets møter er ikke offentlige, utenforstående kan nektes adgang. Det er likevel lov ved behov å bruke en medhjelper på møtet, hvis medlemmet f.eks. av helsemessige grunner ikke klarer å fungere på møtet alene.
21. Møteleder har rett til å nekte et medlem som oppfører seg sjenerende på møtet, å delta på møtet.
22. På møtet stemmes det ved behov over alle eksplisitte forslag som er fremmet og som har fått støtte. I personvalgene trenger forslaget ikke å få støtte. Flertallets stemmetall avgjør. Flertallet regnes ut, etter stemmevektbegrensning, av det resterende totalstemmetallet. Stemmene beregnes på grunnlag av det enkelte medlems antall veienheter. Ingen medlems stemmetall skal likevel overstige tretti prosent (30 %) av det sammenlagte antallet veienheter til alle medlemmene som er representert på møtet.
23. Møteprotokollen skal føres og kontrolleres, hvis mulig, på møtet, likevel i alle tilfeller fortest mulig slik at den er lagt til ettersyn for alle medlemmene og andre berørte senest innen 14 dager etter møtet. Protokollen ligger til ettersyn på en på forhånd avtalt adresse i Kilpisjärvi. Enhver hvis interesse eller rett saken kan berøre, har rett til å få en bekreftet kopi av protokollen mot et gebyr som årsmøtet har fastsatt.

DRIFTSSTYRE OG VEIFORVALTER

24. Veivedlikeholdet og administrasjonen skjøttes av et driftsstyre, som årsmøtet velger for to års funksjonstid. Driftsstyret består av tre ordinære medlemmer og to varamedlemmer. Varamedlemmene er ikke personlige.
25. Årsmøtet kan utnevne en veiforvalter for veilaget til å skjøtte veilagets anliggender under veiledning av driftsstyret.
26. Driftsstyret velger internt en leder og en sekretær. Også veiforvalteren kan fungere som sekretær.
27. Honorarene til medlemmene av driftsstyret vedtas av veilagets årsmøte. Veiforvalterens avlønning bestemmes av driftsstyret med fullmakter vedtatt av årsmøtet.
28. Driftsstyrets funksjonstid begynner fra og med årsmøtet og slutter på det møtet som velger et nytt driftsstyre. Driftsstyret kan ikke gå av midt i valgperioden på annen måte enn at det holdes et ekstraordinært veilagsmøte for å velge et nytt driftsstyre.
29. Veilagets firma tegnes enten av lederen alene eller av to medlemmer eller varamedlemmer av driftsstyret sammen, eller av en eventuell veiforvalter eller av et driftsstyremedlem årsmøtet har gitt særskilt fullmakt, alene. Lederen eller sekretæren eller et medlem av driftsstyret som årsmøtet har gitt fullmakt til, eller en eventuell veiforvalter har rett til å anvende bankkontoen.
30. Driftsstyret samles ved behov med innkalling fra leder, sekretær eller en eventuell veiforvalter. Saker som driftsstyret skal vedta eller forberede, skal leveres til enten leder, sekretær eller en eventuell veiforvalter.
31. Varamedlemmer kan delta på driftsstyrets møter når de blir innkalt. Varamedlemmene kan innkalles til driftsstyrets møter ved behov, selv om de ordinære medlemmene er til stede.
32. Hvis driftsstyret anskaffer veilaget løsøre eller fast eiendom eller setter i gang noe annet prosjekt som påfører medlemmene ekstraordinære kostnader, skal prosjektet godkjennes på veilagets årsmøte eller på et annet allment møte i veilaget.

VEDLIKEHOLD AV VEIEN

33. For veivedlikehold anses tiltak som er nødvendige for å holde veien i formålstjenlig stand, inklusive brøyting om vinteren og renhold samt generell sikkerhet. Veinettet holdes i stand for bilkjøring tilsvarende behovet som er samstemmig godkjent av medlemmene og definert på veilagets møte, dog med henblikk på at kostnadene for veilaget ikke blir urimelige. Veiene skal også oppfylle kravene som brann- og redningstjenesten stiller. Krav og behov for vedlikehold på ulike deler av veiene kan variere, men hele veinettet veilaget skjøtter, vedlikeholdes på veilagets regning.
34. Hvis et medlem ønsker en høyere standard på skjøtsel og vedlikehold enn det allment godkjente nivået, skal vedkommende selv svare for ekstrakostnadene.
35. Ansvaret for det praktiske vedlikeholdsarbeidet, anskaffelse av veimaterialer, arbeid i tilknytning til veiens sikkerhet og generelle orden mm. og eventuelle valg av entreprenører ligger hos driftsstyret eller en eventuell veiforvalter, i samsvar med veilagsmøtets instrukser.
36. Et medlem har ikke rett, uten tillatelse fra driftsstyret, å bestille noe arbeid eller materialer for veien. Hvis slikt skjer, er medlemmet ansvarlig for regningen.
37. Et medlem har ikke, uten tillatelse fra driftsstyret, rett til å foreta vedlikeholds- eller utbedringsarbeid på veiområdet, og ikke ellers å forandre på konstruksjoner eller bruksformål i veiområdet.
38. For å minimalisere issvull og teleskader skal medlem sørge for at stikkrenner og grøfter ved avkjørselen til eiendommen virker og at smelte- og sigevann ikke renner ut på veien. Minimum diameter på stikkrenner ved avkjørsel til tomter er 300 mm, og hvis vedlikehold av veien gjør det påkrevet, skal innehaveren av eiendommen ved oppfordring fra driftsstyret fornye en eventuelt for liten stikkrenne på egen regning.
39. I tillegg til generelle regler for søppelbrenning er det spesielt forbudt å brenne søppel og bål på vei- og sideterrengområder veilaget har tilsyn med. For skader på varmekabler og stikkrenner kreves reparasjonskostnadene betalt av den som har forvoldt skaden.

BRUK AV VEIEN

40. Medlemmene skal ferdes på veiene med alle kjøretøyer slik at de overholder veitrafikkloven samt uten å forårsake fare eller ulempe. Især skal man ved ferdsel i området ivareta stillheten på kvelds- og nattetid. Det er avtalt en maksimumfart på 40 eller 30 km/t for veiene. Det å forårsake fare eller ulempe med hvilket som helst kjøretøy vil bli politianmeldt.
41. Ifølge finsk lov er det forbudt å kjøre med snøskuter eller uregistrert firehjuling (ATV) på vei. På grunn av nedfrysing av stikkrenner og grøfter er det absolutt forbudt å kjøre i veiens sidegrøfter, bortsett fra i tvingende nødvendige situasjoner for å komme rundt hindringer i terrenget. For å kjøre i terrenget utenfor skuterløyper må man alltid ha tillatelse fra grunneier.
42. I det området veilaget har tilsyn med, skal snøskuterkjører følge kortest mulig og minst ulemper skapende rute for å komme fra eiendommen til en offentlig skuterløype, primært langs kjøreruter som grunneier i området og veilaget i fellesskap har definert.
43. På veiene er det med unntak av korte overflyttinger ikke lov å kjøre med beltekjøretøy.
44. Veilaget kan med vedtak på årsmøtet søke Enontekiö veinemnd vektbegrensning for veier og kreve i forbindelse med begrensningene ekstraordinære bruksavgifter som veilaget har fastsatt.
45. For skader på vei kreves det at skadevolderen betaler en erstatning som tilsvarer vedlikeholdskostnadene, hvis skadevolderen ikke selv frivillig reparerer skadene i samsvar med instruks fra driftsstyret. I tilfelle uenighet arrangeres det befaring ved hjelp av Enontekiö veinemnd.
46. Et medlem av veilaget skal ikke begrense eller hindre andre medlemmers og veibrukeres rett til å anvende veien og områder tilknyttet den. Redningsveiene skal alltid holdes åpne og fri for hindringer. Selvtekt og forseelser bør meldes til driftsstyret eller en eventuell veiforvalter.
47. Ved parkering av kjøretøy skal en etterkomme instruks gitt med trafikkskilt, og snuplassene skal holdes åpne til bruk for brøyteutstyr og redningskjøretøy.
48. Veilagets veier skiltes med trafikkskilt.

ANNET

49. Endring av disse vedtektene på veilagets årsmøte eller et annet allment veilagsmøte forutsetter at over halvparten av veilagets veienheter er representert på møtet og at forslaget om endring av vedtekter er gjort i tide slik at det har vært mulig å forberede saken og presentere den i møteinnkallingen.
50. Med disse reglene kan bestemmelser i «Lov om private veier» og «Forskrift om private veier» ikke omstøtes.